Gmina przedstawienie

Újlõrincfalva - Légi felvételGmina Újlõrincfalva (Nowa Wies Wawrzynca) po³ozona na po³udniu województwa Heves, na prawym brzegu rzeki Cisy jest jedna z najmniejszych miejscowosci tej okolicy.

Przesiedlona zosta³a na dzisiejsze swe miejsce w roku 1878 po wielkiej powodzi, dzieki inicjatywie biskupa Wawrzynca (Lõrinc). Stara osada znajduje sie obecnie pod woda poniewaz przy tworzeniu Jeziora na Cisie pobliskie tereny zosta³y zatopione. W ten sposób powsta³ drugi co do wielkosci na Wegrzech obszar wodny, który obok znaczenia gospodarczego swietnie nadaje sie do urzeczywistnienia zamierzen zwiazanych z turystyka.

Przed zmiana ustroju Újlõrincfalva razem z pobliskim Poroszló istnia³o jako dwie pokrewne gminy ze wspólnym systemem rady wiejskiej.
Centralizacja ta doprowadzi³a do tego, ze w osadzie liczacej do 600 mieszkanców w 1990 roku pozosta³o tylko 256 osób. Przesta³a istniec autonomia, z nia szko³a, przedszkole oraz jedyna w miejscowsci, zapewniajaca prace, dobrze prosperujaca samodzielna spó³dzielnia.

Újlõrincfalva - új lakásPo zmianie ustroju samorzadna, samodzielnie gospodarujaca rada gminna stara³a sie nadrobic blisko dwudziestoletnie pozostawanie w tyle. Rozpocza³ sie rozwój infrastrukturalny osady (telefon, doprowadzenie gazu ziemnego,modernizacja kanalizacji, dróg, chodników, oswietlenia). Dzis mozna powiedziec, ze miejscowosc nasza przeistoczy³a sie w osade przyjazna obywatelom, z kompletna infrastruktura, zapewniajacym dostep do informacji zapleczem internetowym.

Obok powyzej wymienionych do³ozylismy staran aby poprawic stan mentalny naszej spo³ecznosci. Organizowalismy programy kulturalne i inne, które w konsekwencji spowodowa³y wzrost zainteresowania mieszkanców sprawami publicznymi, potrzebe wzajemnego towarzystwa, imprez w gronie przyjació³, rodziny. Liczba mieszkanców wioski systematycznie ros³a, samorzad pracowa³ nad zapewnieniem jak najbardziej optymalnych warunków pozwalajacych budowac domy tutejszym m³odym lub pragnacym sie tu osiedlic oraz pozwalajacych stworzyc mozliwosci zarobkowania.

Életfa - ÚjlõrincfalvaNiestety nie bardzo udaje sie przeciwdzia³ac bezrobociu. Nie powsta³y nowe miesca pracy, raczej zlikwidowane zosta³y istniejace do tej pory (magazyny zbozowe, spó³dzielnia). Samorzad stara sie jednak wciagnac jak najwieksza liczbe osób w mozliwosc pracy zapewnianej przez panstwo.
Szko³a i przdszkole to instytucje wspólne dla miejscowosci naszej i Poroszló, podobnie jak sprawy administracji panstwowej.
O starsza generacje dbamy poprzez utrzymywanie Centrum Opiekunczego oraz instancji kuratora wsi.
Staramy sie rozsadnie wykorzystywac róznego rodzaju dotacje pieniezne na poprawianie wizerunku wsi. Obok renowacji budynków publicznych z okazji 116 rocznicy przesiedlenia naszej miejscowosci stworzylismy park pamieci.

Podstawowe dotacje z tytu³u ochony srodowiska wykorzystalismy na budowe centrum rekraacyjnego w miejscu starej kopalni. Obiekt ten zapewni mozliwosc kulturalnego wypoczynku ,uprawiania wedkarstwa dla odwiedzajacych nasza miejscowosc.

Brzeg Cisy jest systematycznie zagospodarowywany. Planuje sie w najblizszym czasie przekszta³cenie 145 dzia³ek w teren rekraacyjny, który zwazywszy na spokój, cisze okolicy moze sie stac ulubionym miejscem dla preferujacych spokojna turystyke i wedkowanie.
W trakcie znajduje sie budowa przystani dla czó³en i ³odzi w miejscu zwanym MAGYARADI, wszystko to z mysla o wygodzie turystów i wedkarzy.
Wierzymy, ze odwiedzajacy nas wykorzystujac istniejace juz w naszej wiosce turystyczne miejsca noclegowe dobrze beda sie tu czuli i stana sie sta³ymi goscmi naszej osady.

 
Jóléti tó - Újlõrincfalva

Leave a Comment